#async #await #future #io #networking

tokio-async-io

Port of the smol::Async to tokio 0.2

1 unstable release

0.1.0 May 25, 2020

#60 in #await

Apache-2.0

10KB
81 lines

tokio-async-io

Port the smol::Async to tokio

Dependencies

~3.5MB
~54K SLoC