Active direct dependers over time: total, gained/lost
96
96
96
96
96
96
96
97
97
97
97
97
97
98
98
98
102
102
102
103
103
103
103
105
105
105
106
2020 2021 2022

uucore is used at run time in 109 crates (of which 2 optionally). It's used only as a dev dependency in 4 crates.

Number of dependers uucore version Downloads/month
112 0.0.23 11K
1 0.0.20 850
Depender (with downloads and own rev deps) uucore version
9.4K 2 uu_cp >=0.0.19
8.5K 2 uu_mkdir >=0.0.19
8.0K 2 uu_whoami >=0.0.19
2.9K 1 uu_mktemp >=0.0.19
750 3 uu_ls >=0.0.19
750 coreutils >=0.0.19
750 3 uu_base32 >=0.0.19
700 1 uu_cat >=0.0.19
700 1 uu_date >=0.0.19
700 1 uu_rm >=0.0.19
700 1 uu_df >=0.0.19
700 1 uu_head >=0.0.19
650 1 uu_pwd >=0.0.19
650 1 uu_rmdir >=0.0.19
650 1 uu_sleep >=0.0.19
650 1 uu_cut >=0.0.19
650 1 uu_base64 >=0.0.19
650 1 uu_split >=0.0.19
650 1 uu_tsort >=0.0.19
650 1 uu_basename >=0.0.19
650 1 uu_hashsum >=0.0.19
650 1 uu_shred >=0.0.19
650 1 uu_tail >=0.0.19
650 1 uu_unexpand >=0.0.19
650 1 uu_uniq >=0.0.19
650 1 uu_wc >=0.0.19
650 1 uu_csplit >=0.0.19
650 1 uu_shuf >=0.0.19
650 1 uu_touch >=0.0.19
650 1 uu_fold >=0.0.19
650 1 uu_sum >=0.0.19
650 1 uu_unlink >=0.0.19
650 1 uu_join >=0.0.19
650 1 uu_sort >=0.0.19
650 1 uu_tac >=0.0.19
650 1 uu_du >=0.0.19
650 1 uu_echo >=0.0.19
650 1 uu_printenv >=0.0.19
650 1 uu_readlink >=0.0.19
650 1 uu_seq >=0.0.19
650 1 uu_tr >=0.0.19
650 1 uu_more >=0.0.19
650 1 uu_nl >=0.0.19
650 1 uu_od >=0.0.19
650 1 uu_ptx >=0.0.19
650 1 uu_tee >=0.0.19
650 1 uu_test >=0.0.19
650 1 uu_factor >=0.0.19
650 1 uu_false >=0.0.19
650 1 uu_link >=0.0.19
650 1 uu_realpath >=0.0.19
650 1 uu_true >=0.0.19
650 1 uu_dirname >=0.0.19
650 1 uu_expand >=0.0.19
650 1 uu_truncate >=0.0.19
650 1 uu_yes >=0.0.19
650 1 uu_comm >=0.0.19
650 1 uu_dd >=0.0.19
650 1 uu_dircolors >=0.0.19
650 1 uu_mv >=0.0.19
650 1 uu_numfmt >=0.0.19
650 1 uu_cksum >=0.0.19
650 1 uu_env >=0.0.19
650 1 uu_expr >=0.0.19
650 1 uu_fmt >=0.0.19
650 1 uu_ln >=0.0.19
650 1 uu_paste >=0.0.19
650 1 uu_printf >=0.0.19
650 1 uu_basenc >=0.0.19
650 1 uu_pr >=0.0.19
650 1 uu_vdir >=0.0.19
650 1 uu_dir >=0.0.19
160 1 uu_uname >=0.0.19
150 1 uu_hostname >=0.0.19
150 1 uu_sync >=0.0.19
140 1 uu_stdbuf_libstdbuf >=0.0.19
140 1 uu_arch >=0.0.19
140 1 uu_nproc >=0.0.19
130 1 uu_kill >=0.0.19
130 1 uu_who >=0.0.19
130 1 uu_chmod >=0.0.19
130 1 uu_install >=0.0.19
130 1 uu_uptime >=0.0.19
120 1 uu_stat >=0.0.19
120 1 uu_users >=0.0.19
120 1 uu_groups >=0.0.19
120 1 uu_hostid >=0.0.19
120 1 uu_tty >=0.0.19
120 1 uu_nice >=0.0.19
120 1 uu_logname >=0.0.19
120 1 uu_chgrp >=0.0.19
120 1 uu_chroot >=0.0.19
120 1 uu_id >=0.0.19
120 1 uu_mknod >=0.0.19
120 1 uu_stdbuf >=0.0.19
120 1 uu_timeout >=0.0.19
120 1 uu_mkfifo >=0.0.19
120 1 uu_pathchk >=0.0.19
120 1 uu_pinky >=0.0.19
120 1 uu_nohup >=0.0.19
110 1 uu_chown >=0.0.19
1 uu_chcon >=0.0.19
1 uu_runcon >=0.0.19
1 uu_stty >=0.0.19
uu_relpath >=0.0.19
findutils ^0.0.20