Cargo Features

trillium_testing has no features set by default.

[dependencies]
trillium-testing = { version = "0.5.4", features = ["tokio", "smol", "async-std"] }
tokio = trillium-tokio
smol = trillium-smol
async-std = trillium-async-std

Features from optional dependencies

In crates that don't use the dep: syntax, optional dependencies automatically become Cargo features.

trillium-smol smol?
trillium-async-std async-std?
trillium-tokio tokio?